PRIHLÁŠKA ČLENA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je profesijným stavovským združením kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu. Členom SSSCR sa teda môžu stať všetci kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu, ktorí získali Osvedčenie o odbornej kvalifikácii SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU (podľa EN-STN 15565) a to v niektorej z inštitúcii vlastniacej akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

AKO SA STAŤ ČLENOM SSSCR?

Žiadateľ o členstvo, zmysle Stanov SSSCR

1. doručí
a. riadne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku,  
b. Osvedčenie (v zmysle Zákona 281/201 Zb. a nadväzných predpisov) - stačí neoverená fotokópia,            
c. portrétovú fotografiu (tzv. busta) o rozmeroch 40x30 mm, alebo digitálne foto v formáte jpg (200 dpi),
d. cudzinci (netýka sa občanov členských krajín EÚ!) povolenie k trvalému pobytu - neoverená fotokópia.

Podklady je možné doručiť: osobne, poštou alebo e-mailom.

2. po imatrikulovaní (pridelení členského čísla) uhradí členský poplatok.  
Bez pridelenia členského čísla a výzvy k platbe členský poplatok prosím nepoukazujte!

Členské na rok 2020 činí 45,00 €.

ÚĽAVY PRI PLATBE ČLENSKÉHO:

a. pri prihlásení sa po 1. októbri už členské (za zbytok bežiaceho kalendárneho roka) nevyberáme.* Žiadateľ o členstvo v tomto prípade zaplatí iba jednorázové zápisné vo výške 15,00 €.**

b. 50-% zľava v prvom roku členstva pre čerstvých absolventov kurzu SPRIEVODCA CR.***
Ponuka platí:
- pri prihlásení sa najneskôr 180 dní po ukončení kurzu (rozhoduje dátum uvedený na Osvedčení).
- len pre držiteľov Osvedčení vydaných organizáciami ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR! ***

V oboch prípadoch samozrejme s možnosťou okamžitého čerpania plných výhod členstva v SSSCR.

* v zmysle rozhodnutia 9. Konferecie SSSCR (november 2019)
** v zmysle rozhodnutia pléna jesenného stretnutia sprievodcov (november 2019)
*** v zmysle rozhodnutia pléna 2. Konferencie SSSCR (november 2005)

Radi Vás privítame v radoch členov SSSCR!
Vráťme našej profesii sprievodca opäť kredit a obnovme jej patričnú spoločenskú vážnosť a uznanie.
Spolu s Vami to iste dokážeme!

Prihláška do SSSCR 2020