Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

PRIHLÁŠKA ČLENA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je profesijným stavovským združením kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu. Členom SSSCR sa teda môžu stať všetci kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu, ktorí získali Osvedčenie o odbornej kvalifikácii SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU (podľa EN-STN 15565) a to v niektorej z inštitúcii vlastniacej akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

AKO SA STAŤ ČLENOM SSSCR?

Žiadateľ o členstvo, zmysle Stanov SSSCR

1. doručí
a. riadne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku,  
b. Osvedčenie (v zmysle Zákona 281/201 Zb. a nadväzných predpisov) - stačí neoverená fotokópia,            
c. portrétovú fotografiu (tzv. busta) o rozmeroch 40x30 mm, alebo digitálne foto v formáte jpg (200 dpi),
d. cudzinci (netýka sa občanov členských krajín EÚ!) povolenie k trvalému pobytu - neoverená fotokópia.

Podklady je možné doručiť: osobne, poštou alebo e-mailom.

2. po imatrikulovaní (pridelení členského čísla) uhradí členský poplatok.  
Bez pridelenia členského čísla a výzvy k platbe členský poplatok prosím nepoukazujte!

Členské na rok 2020 činí 45,00 €.

ÚĽAVY PRI PLATBE ČLENSKÉHO:

a. pri prihlásení sa po 1. októbri už členské (za zbytok bežiaceho kalendárneho roka) nevyberáme.* Žiadateľ o členstvo v tomto prípade zaplatí iba jednorázové zápisné vo výške 15,00 €.**

b. 50-% zľava v prvom roku členstva pre čerstvých absolventov kurzu SPRIEVODCA CR.***
Ponuka platí:
- pri prihlásení sa najneskôr 180 dní po ukončení kurzu (rozhoduje dátum uvedený na Osvedčení).
- len pre držiteľov Osvedčení vydaných organizáciami ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR! ***

V oboch prípadoch samozrejme s možnosťou okamžitého čerpania plných výhod členstva v SSSCR.

* v zmysle rozhodnutia 9. Konferecie SSSCR (november 2019)
** v zmysle rozhodnutia pléna jesenného stretnutia sprievodcov (november 2019)
*** v zmysle rozhodnutia pléna 2. Konferencie SSSCR (november 2005)

Radi Vás privítame v radoch členov SSSCR!
Vráťme našej profesii sprievodca opäť kredit a obnovme jej patričnú spoločenskú vážnosť a uznanie.
Spolu s Vami to iste dokážeme!

Prihláška do SSSCR 2018