PROFIL ZDRUŽENIA

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

- je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické, profesijné občianske združenie kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu zo všetkých regiónov Slovenskej republiky.

- vznikla v roku 2003 a dnes zastrešuje viac ako 200 členov.

- členom SSSCR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, tak ako aj cudzí štátny príslušník, ktorý je držiteľom Osvedčenia o odbornej kvalifikácii sprievodcu vestovného ruchu.

- pridruženým členom SSSCR sa môžu stať subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, ktorých zameranie súvisí s prácou sprievodcov cestovného ruchu.

- sa aktívne zúčastňuje na procese tvorby národných i medzinárodných právnych predpisov a noriem. SSSCR je priamym spoluautorom Európskej technickej normy EN-STN 15565 - manuálu, ktorý explicitne definuje a harmonizuje požiadavky na minimálny obsah a rozsah vzdelávania v procese teoretickej a praktickej prípravy sprievodcov cestovného ruchu.

- iniciuje konštruktívny a tvorivý profesionálny dialóg prierezovo spájajúci všetkých aktérov turistického priemyslu, či už z oblasti vedy a výskumu, podnikania, legislatívy, ako aj štátnej i komunálnej sféry.

- je pripravená poskytnúť svoje priame poznatky a skúsenosti, ako základ pre akčnú platformu manažmentu cestovného ruchu a kvality služieb.

 

O čo nám vlastne ide?

Všetko čo robíme v odvetví služieb, robíme pre klienta, teda v cestovnom ruchu pre návštevníka, turistu... On je stredobodom nášho záujmu a podnikania a je úplne jedno či pricestoval k nám z opačného konca sveta, alebo prišiel peši z vedľajšej ulice. Každý zákazník má nárok aby za jeho peniaze dostal plnohodnotnú službu v najvyššej možnej kvalite. A bude to právo on (a nie my) kto bude hodnotiť kvalitu našich služieb.

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU
... je osoba, ktorá návštevníkov v reči podľa ich výberu sprevádza a podáva im výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve oblasti, obvykle vlastniaca špecifickú kvalifikáciu pre dané územie, ktorú vydáva a/alebo uznáva oprávnený orgán.*


*definícia podľa európskej normy EN-STN 13809

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU

... je reprezentantom obce, mesta, regiónu a vlastne celého štátu

... v značnej miere priamo prispieva k tomu, či sa návštevník bude cítiť príjemne a aký celkový dojem  v ňom pobyt zanechá

... často rozhoduje aj o tom, ktoré pamiatky a objekty návštevník počas svojho pobytu uvidí a priamo navštívi

... svojím účinkovaním prispieva k lepšiemu pochopeniu dejín, tradícii a spôsobu života v navštívenej oblasti, čím výrazne napomáha k podpore turizmu

... veľkosťou svojej osobnosti a vysokou profesionalitou dokáže nadchnúť svojich poslucháčov a vzbudiť v nich hlbký záujem, ktorý turistov motivuje predĺžiť si pobyt, alebo k rozhodnutiu vrátiť sa a navštíviť danú lokalitu ešte raz

... je mostom spájajúcim národy a ich kultúry

... drží prst na pulze doby, pretože ako osoba prvého kontaktu s návštevníkmi dôverne pozná ich potreby, radosti, strasti

... ako vlastník poznatkov o tom, ako sa u nás návštevníkovi páčilo (čo našiel, čo postrádal, čo ho potešilo, čo mu vadilo...) je významným senzorom pre objektívnu analýzu slabých a silných stránok v službách, ako aj pre manažment destinácií

 

SUMA SUMÁRUM: SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU je významnym prvkom súkolia cestovného ruchu!

Malo by nám všetkým teda záležať KTO a AKO bude prezentovať naše obce, mestá, regióny a de facto tým aj celý náš štát...

Prečo?
No preto, že zahraniční návštevníci Slovenska už dlhodobo uvádzajú, že:

- v niektorých regiónoch Slovenska je služba sprievodcu cestovného ruchu nedostupná úplne, alebo nedostupná v niektorom zo svetových jazykov

- kvalita časti poskytovaných služieb sprievodcov cestovného ruchu zaostáva za svetovým štandardom

 

A často stačí pomerne málo na to, aby sme robili veci podstatne lepšie...
V cestovnom ruchu, v podstate vlastne, nikto nič nemusí, každý môže - a mal by...
PRETOŽE.... BUDÚCNOSŤ NAŠLA UŽ SVOJE MENO... ZNIE POMERNE STROHO - KVALITA!