PRIHLÁŠKA ČLENA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je profesijným stavovským združením kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu. Členom SSSCR sa teda môžu stať všetci kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu, ktorí získali Osvedčenie o odbornej kvalifikácii SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU (podľa EN-STN 15565) a to v niektorej z inštitúcii vlastniacej akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

AKO SA STAŤ ČLENOM SSSCR?

Žiadateľ o členstvo, zmysle Stanov SSSCR

1. doručí
a. riadne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku,  
b. Osvedčenie (v zmysle Zákona 281/201 Zb. a nadväzných predpisov) - stačí neoverená fotokópia,            
c. portrétovú fotografiu (tzv. busta) o rozmeroch 40x30 mm, alebo digitálne foto v formáte jpg (200 dpi),
d. cudzinci (netýka sa občanov členských krajín EÚ!) povolenie k trvalému pobytu - neoverená fotokópia.

Podklady je možné doručiť: osobne, poštou alebo e-mailom.

2. po imatrikulovaní (pridelení členského čísla) uhradí členský poplatok.  
Bez pridelenia členského čísla a výzvy k platbe členský poplatok prosím nepoukazujte!

o o o o o o o 

ČLENSKÉ NA ROK 2021 - plný členský príspevok činí 45,00 €.* 

ÚHRADA  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU V ROKU 2021

Členský príspevok je štandardne splatný do 31. januára kalendárneho roku .

V roku 2021 majú členovia  SSSCR mimoriadne možnosť výberu z dvoch termínov splatnosti členského príspevku*:

a. 40,00 €. (zľava 11%) pri úhrade do 31. januára 2021

b. 45,00 €. (plná suma bez zľavy) pri úhrade do 15. marca 2021

* O výške členského príspevku, termínoch splatnosti pre rok 2021 a benefite pri úhrade členského do 31. januára 2021  rozhodlo 12. novembra 2020  počas telekonferenčného zasadnutia  Jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR.

o o o o o o o 

ÚĽAVY PRI PLATBE ČLENSKÉHO:

a. pri prihlásení sa po 1. októbri už členské (za zbytok bežiaceho kalendárneho roka) nevyberáme.* Žiadateľ o členstvo v tomto prípade zaplatí iba jednorázové zápisné vo výške 15,00 €.**

b. 50-% zľava v prvom roku členstva pre čerstvých absolventov kurzu SPRIEVODCA CR.***
Ponuka platí:
- pri prihlásení sa najneskôr 180 dní po ukončení kurzu (rozhoduje dátum uvedený na Osvedčení).
- len pre držiteľov Osvedčení "Sprievodca cestovného ruchu" vydaných organizáciami ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR! ***

V oboch prípadoch samozrejme s možnosťou okamžitého čerpania plných výhod členstva v SSSCR.

* v zmysle rozhodnutia 9. Konferecie SSSCR (november 2019)
** v zmysle rozhodnutia pléna Jesenného stretnutia sprievodcov (november 2018)
*** v zmysle rozhodnutia pléna 2. Konferencie SSSCR (november 2005)

Radi Vás uvítame v radoch členov SSSCR!
Vráťme našej profesii sprievodca opäť kredit a obnovme jej patričnú spoločenskú vážnosť a uznanie.
Spolu s Vami to iste dokážeme!

Pre prihlásenie do SSSCR použite prosím výhradne predtlač formulára ktorý nájdete tu --->:  PRIHLÁŠKA DO SSSCR - FORMULÁR