PREDSEDNÍCTVO SSSCR

Voľby predsedníctva SSSCR pre funkčné obdobie rokov 2019-2021 sa konali počas 9. Konferencie SSSCR, dňa 14. novembra 2019 v Bratislave.

Predsedníctvo SSSCR pracuje v tomto zložení:

PREDSEDNÍCTVO
Mgr. Marián BILAČIČ - predseda

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť
JUDr. Petra KASANOVÁ - podpredsedkyňa pre organizačno-právne otázky

Peter ŠTÚHL - tajomník / webmaster
Ing. Viera MASARYKOVÁ - pokladníčka
Mgr. Michal MACHÁČ - člen / koordinátor pre regionálne záležitosti

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - predseda
Ing. Milan BLECHA - člen
Mgr. Mária HORNÍKOVÁ - členka

Predsedníctvo SSSCR zasadá pravidelne raz mesačne - zvyčajne v prvý utorok v mesiaci.
V prípade potreby aj častejšie.