10.11.2023

JESEŇ BUDE BOHATÁ NA PRACOVNÉ STRETNUTIA A ODBORNÉ ROKOVANIA

Už viac ako 2 desaťročia držíme prst na pulze doby. Preto vytrvalo sledujeme dianie tak ako doma, tak aj vo svete. Aktívne sa zapájame do procesu tvorby legislatívy, kooperatívneho manažmentu. Znamená to pozorne sledovať vývoj a byť pripraveným na desiatky odborných pracovných stretnutí.

V rámci pripravovaných zmien legislatívy (debyrokratizačné opatrenia - tzv. Kilečko 3) sme vo veci agendy deregulácie niektorých profesii rokovali na pôde Ministerstva dopravy a spoločne s Slovenskou asociáciou cestovných kancelárii a agentúr na Ministerstve hospodárstva.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania SSSCR vyjadrila kategorický nesúhlas s návrhom na preradenie sprievodcu cestovného ruchu do skupiny voľných živností.
O aktuálnom stave a dostupnosti sprievodcov v regiónoch sme rokovali s predstaviteľmi združenia Oblastných a krajských organizácii cestovného ruchu (OOCR a KOCR).
Pilotnú prednášku SSSCR na tému "Starostlivosť o klienta v cestovnom ruchu" si už vypočuli študenti cestovného ruchu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a rovnakú ponúkneme aj študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na tému sprievodcovia nás čaká rokovanie s Asociáciou informačných centier Slovenska, ako aj s viacerými významnými slovenskými cestovnými kanceláriami.
V rámci odborného vzdelávania a transferu príkladov dobrej praxe kooperujeme s Národným lesníckym centrom vo Zvolene a so Správou Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici.
Na úvod decembra v spolupráci s Ministerstvo školstva pripravujeme okrúhly stôl so zástupcami akreditovaných vzdelávacích inštitúcii venovaný tematike kurzov pre sprievodcov.
Pripravujeme odborné prednášky pre sprievodcov, tie najbližšie napríklad v Humennom či v Bratislave